ČLANAK 59. KOLEKTIVNOG UGOVORA, MIRENJE USPJELO

03. svibnja 2016. god. pod predsjedavanjem miriteljice Danice Lisičar održan  je 3. sastanak Mirovnog vijeća radi provođenja postupka mirenja u kolektivnom radnom sporu nastalom između Hrvatskih šuma d.o.o. i Hrvatskog sindikata šumarstva, a koji je radi neprimjene članka 59. Kolektivnog ugovora (stimulacija) i pokrenuo postupak mirenja.

 

 

Mirenje je završilo uspješno. Naime,  dogovorena je isplata  stimulacije za 2015. god u visini 1.000,00 kn bruto. Isplata će se izvršiti sa isplatom plaće za svibanj, a u skladu sa kriterijima koji su primijenjeni za isplatu stimulacije za 2014. god. (isplata u 2015. god.)

Isti dan je održan i sastanak  Mirovnog vijeća radi izmjene Kolektivnog ugovora. Budući nije postignut dogovor mirenje se nastavlja 09. 05. 2016. god.

 

 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top