ODRŽAN SASTANAK U MINISTARSTVU

Na zahtjev Sindikata u Ministarstvu poljoprivrede 05. travnja 2016. god. održan je sastanak na kojem su pored ministra D. Romića, sudjelovali pomoćnik ministra za šumarstvo I.Francetić, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata K. Sever, te ispred HSŠ  Ž. Kalauz i J. Stojanović, te predstavnici SITŠ-a  T. Užarević i I.Đurđević. 

 

Uvodnu riječ je podnio K. Sever, koji je između ostalog rekao da ovo nije prvi put da Nezavisni hrvatski sindikati posreduju za održavanje ovakvog sastanka, da je socijalni dijalog u Hrvatskim šumama d.o.o. od dolaska ove Uprave jako loš.  

Predsjednik HSŠ je u svom izlaganju  spomenuo da Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. u posljednje vrijeme ne odgovara na pismene zahtjeve HSŠ, što samo dokazuje da je socijalni dijalog loš, praktički ga nema. 

Podsjetio je  prisutne da je Uprava Hrvatskih šuma d.o.o.  pokrenula postupak izmjene Kolektivnog ugovora. Od 33 predložene izmjene, nekoliko su kozmetičke prirode, a ostalim izmjenama Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. predlaže smanjivanje prava radnika i smanjivanje prava za rad Sindikat. 

Rekao je,  kako objasniti radnicima da trebamo prihvatiti smanjivanje broja dana godišnjeg odmora, kako objasniti  da nema novaca za stimulaciju, putne troškove, prekovremeni rad, plaćeni dopust,  kada  Hrvatske šume d.o.o. istovremeno ostvaruju dobit od 235 mil. kn, kada drvna industrija duguje preko 300 mil.kn, kada su u 2015. god. drvnoj industriji odobreni rabati u visini 33 mil. kn, kada su cijene trupaca najniže u regiji. 

Zbog svega toga Hrvatski sindikat šumarstva je odbio prijedlog izmjena Kolektivnog ugovora. Osim toga, prosječna plaća u Hrvatskim šumama je od osnutka Hrvatskih šuma d.o.o. prvi puta manja od prosjeka RH. 

Ova Uprava pravi rezultat na račun  nezapošljavanja i to u državi gdje je najveći problem nezaposlenost. 

Također je istaknuo problem koji je donio novi Pravilnik o kategorizaciji uprava i revira. Pomoćnici revirnika i lugari se premještaju iz Uprave u Upravu, što donosi do nezadovoljstva radnika. Najveće nezadovoljstvo je u UŠP Split, gdje se ovih dana 32 lugara premještaju u druge Uprave. Zbog smanjivanja broja radnika, sve je češća pojava da radnici rade duže od 8 sati. 

Upozorio je na prodaju na panju, da je to pored koncesije najlošiji oblik gospodarenja državnim šumama. RH ima najmanje koristi od takvog načina prodaje, jer umjesto da  se zaposle radnici u Hrvatskim šumama d.o.o., a kojima će Hrvatske šume d.o.o.  u proračun redovito uplaćivati poreze i doprinose, sječu za drvnu industriju obavljaju privatni poduzetnici koji najčešće prijavljuju radnike na minimalac. 

Mogućnost  korupcije je velika, iz razloga jer se proizvodi za poznatog kupca. 

T. Užarević je istaknuo uštede koje su nastale smanjivanjem broja radnika, smanjivanjem broja vozila, smanjivanjem investicija, povećanjem normi. Također je spomenuo da je prihod od prodaje pao.

Nakon što su sindikati iznijeli probleme u Hrvatskim šumama, ministar Romić je rekao da je šumarska struka najorganiziranija struka, da će prvom prilikom predložiti da se u naziv ministarstva vrati i naziv šumarstva. Sindikate ne doživljava kao suprotnu stranu, došli smo napraviti promjene, boljitak. Neće nam biti  prioritet dobit, nego zapošljavanje ljudi, pogotovo u ruralnim sredinama.  Na kraju je ministar rekao da će u donošenje novih dokumenata (strategije  šumarstva) i Sindikati biti uključeni. 

 

 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top