ODRŽAN SASTANAK SOCIJALNIH PARTNERA - čl. 74 KU

Obavještavamo Vas da je 19. veljače 2015. god. u uredu predsjednika Uprave održan sastanak socijalnih partnera u Hrvatskim šumama d.o.o. Sastanku su prisustvovali I. Pavelić predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o., članovi Uprave M. Vekić i I. Ištok, direktor pravnog sektora J. Bebek, te  Ž. Kalauz predsjednik  Hrvatskog sindikata šumarstva, Ž. Cutvarić predsjednik Sindikata zaposlenih u šumarstvu i T. Užarević predsjednik Sindikata inženjera i tehničara šumarstva.

Sastanak je održan u svezi dodatka na plaću za rad na terenu (čl. 74. Kolektivnog ugovora).

 

Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. je a sastanku predložila izmjenu tog članaka na način:   „Radnicima čija radna mjesta su vezana uz rad na terenu pripada dodatak za otežane uvjete rada. Dodatak je utvrđen Pravilnikom o plaćama, a izražen je u bodovima. Dodatak pripada radnicima za sve sate provedene na radu“.

Sindikati nisu prihvatili prijedlog Uprave, te je Ž. Kalauz iznio stav Sindikata da dodatak mora ostati u Kolektivnom ugovoru. Predložili smo da se dodatak utvrdi u bodovima za sva radna mjesta koja su vezana uz rad na terenu. 

Za radnike koji su stalno na terenu (poslovođe, čuvari šuma i lovišta, šumski radnici sjekači, pomoćni radnici u šumarstvu, vozači, traktoristi, strojari) dogovoreno je da je dodatak na plaću za rad na terenu 2,9 bodova po satu i on pripada radnicima za sve sate  provedene na radu (50,00 kn : 8 sati = 6,25 kn/sat : 2,155 = 2,9 bodova/satu). 

Za radnike koji su pretežno ili povremeno na terenu (stručno osoblje) Uprava je predložila broj dana koji bi se ugradio u bodove. 

Sindikati nisu prihvatili predloženi prijedlog. 

U diskusiji, predsjednik Uprave je rekao: „da cilj Uprave nije ušteda na dodatku, niti namjera da se nekoga ošteti.“

Nakon rasprave, dogovoreno je da će Uprava za četvrtak 26. 02. 2015. god. za kada je dogovoren slijedeći sastanak pripremiti analizu ostvarenog dodatka na plaću za rad na terenu u 2013. i 2014. god. 

Isto tako Uprava će pripremiti analizu učešća dodatka na plaću na području šumarije (50,00 kn), na području Uprave šuma podružnice  (57,00 kn), izvan područja UŠP sa svakodnevnim povratkom kući (60,00 kn). 

Prijedlog je da se napravi jedna prosječna cijena po danu, a koja će onda biti osnov za izračun bodova po danu. 

Na kraju je dogovoreno da će se za ona radna mjesta koja nisu obuhvaćena prijedlogom dodatak obračunavati u visini 2,9 bodova po satu provedenom na radu na terenu. 

Prema našem mišljenju ovim sastankom je napravljen pomak u rješavanju nastalih problema u svezi članka 74. Kolektivnog ugovora.  Nadamo se da će se na sastanku 26. 02. 2015. god. postići dogovor. 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top