3. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

U Delnicama je 13. studenog održana 3. sjednica Glavnog odbora HSŠ. Pored članova Glavnog odbora sjednici su prisustvovali: predsjednica Nadzornog odbora HSŠ, predsjednica Statutarne komisije HSŠ, predsjednica Glavnog radničkog vijeća HŠ d.o.o., te sada već bivši glavni sindikalni povjerenici UŠP Delnice Valerija Vukelić i UŠP Buzet Zdravko Silić.

U uvodnoj riječi članove Glavnog odbora je pozdravio voditelj UŠP Delnice Srećko Petranović, koji je između ostalog zaželio članovima Glavnog odbora da na sjednici donesu odluke koje će biti u interesu članova HSŠ i svih zaposlenih u HŠ d.o.o.

Glavni odbor je na sjednici raspravljao o Sporazumu  reguliranju međusobnih prava i obveza, koji bi se trebao potpisati između Sindikata, Ministarstva poljoprivrede  i HŠ d.o.o.

Sporazum nije prihvaćen, te se očekuju daljnji razgovori u ministarstvu.

Članovi Glavnog odbora su raspravljali o  prijedlogu  Sporazuma između Sindikata i Hrvatskih šuma d.o.o., a u svezi čl. 87. Kolektivnog ugovora,  kojim bi se trebalo regulirati sva pitanja vezana za organizaciju Sportskih susreta.

Sporazum je prihvaćen.

Predsjednik HSŠ je upoznao članove Glavnog odbora da je Uprava HŠ d.o.o. poslala Sindikatima dopis kojim obavještava Sindikate o namjeri određenom broju sjekača koji rade na određeno ponuditi ugovore o radu na neodređeno. S tim u svezi Uprava traži od Sindikata da predloži kriterije zapošljavanja.

Glavni odbor je donio zaključak da se od Uprave HŠ d.o.o. zatraži  da se sa svim radnicima koji su izvršavali radnu normu zasnuje radni odnos na neodređeno.

Na sjednici je prema Pravilniku o dodjeli pomoći članovima HSŠ podijeljeno 21.000,00 kn pomoći.

Velika rasprava se vodila o prijedlogu Uprave HŠ d.o.o. o visini bodova po danu za Dodatak na plaću za rad na terenu (čl. 74. KU)

Zaključeno je da će se o istom donijeti odluka na slijedećoj sjednici, a istovremeno će se zatražiti od Uprave HŠ d.o.o. povećanje broja dana za određena radna mjesta, te postaviti pitanje zašto nisu uključene sve organizacijske jedinice.

Na kraju sjednice predsjednik HSŠ se povodom odlaska u mirovinu zahvalio Valeriji Vukelić i Zdravku Silić na velikom doprinosu u radu Hrvatskog sindikata šumarstva, uručio im u ime HSŠ poklone, te im poručio:  „ Nemojte se samo sjećati da ste s nama samo sjedili na sjednicama Glavnog odbora, bili s nama na Sportskim susretima, neka živi u Vama ono što ste ponijeli iz ovog Sindikata, a to su prije svega prijateljstvo, zajedništvo i solidarnost“.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top