KOLEKTIVNI UGOVOR POVOLJNIJA PRAVA

Zbog aktualnih događanja i stanja u Hrvatskim šumama d.o.o. ovim dopisom želimo pojasniti pojedine odredbe iz Kolektivnog ugovora, a koja donose povoljnija prava za radnike Hrvatskih šuma d.o.o. u odnosu na novi Zakon o radu.

Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno Ugovorom o radu, Pravilnikom o radu HŠ d.o.o., općim aktima Poslodavca,  sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i Poslodavca, ugovorom ili  zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo.    KU čl.3.

Lakše i brže restrukturiranje Poslodavca kao jedan od ciljeva koji se ima postići novim Zakonom o radu.    Hrvatski Sabor donio 15. srpnja 2014. god. omogućeno je prvenstveno kroz proces olakšanog otpuštanja.

Zakon o radu kaže,  Poslodavac je u slučaju poslovno i osobno uvjetovanog otkaza lišen obveze zaposliti radnika na nekim drugim poslovima ili ga obrazovati, odnosno osposobiti za rad na nekim drugim poslovima.

Međutim, Hrvatski sindikat šumarstva jedini reprezentativni sindikat za kolektivno pregovaranje  u Hrvatskim šumama je potpisivanjem Kolektivnog ugovora 04. veljače 2014. god. ugovorio povoljnije pravo prilikom poslovno i osobno uvjetovanog otkaza.

Tako u čl 14. Kolektivnog ugovora stoji:

Zbog poslovno uvjetovanih razloga kao i zbog osobno uvjetovanih razloga, Poslodavac može radniku otkazati ugovor o radu tek nakon što pokuša osigurati jedno od slijedećih prava:

 zaposlenje na drugim poslovima kod poslodavca u istom ili drugom mjestu rada;

 dokvalifikacija ili prekvalifikacija;

 rad u nepunom radnom vremenu.

Često smo ovih dana čuli od našeg Poslodavca da nakon donošenja nove sistematizacije nitko u Hrvatskim šumama d.o.o. neće dobiti otkaz, da će radnicima koji budu višak, biti ponuđen neki drugi posao.

Nije to njegova dobra volja već obveza proizašla iz Kolektivnog ugovora.

Nadalje člankom 14. Kolektivnog ugovora regulirana je i visina otpremnine za poslovno i osobno uvjetovane otkaze, a koja je povećana u odnosu na prošli Kolektivni ugovor.

Dok su prošlih godina radnici Hrvatskih šuma d.o.o. dobivali otpremnine od oko 90.000,00 kn, ove godine je preko 360 naših kolegica i kolega dobrovoljno napustilo Hrvatske šume d.o.o. sa znatno većim otpremninama,  neki i preko 200.000,00 kn, a sve to zahvaljujući novom Kolektivnom ugovoru.

Novim Zakonom o radu postupak kolektivnog otkazivanja doživljava značajnu izmjenu brisanjem obveze Poslodavca na izradu programa zbrinjavanja viška radnika. Bez obveze izrade programa zbrinjavanja viška postupak kolektivnog zbrinjavanja znatno je ubrzan.

Ali, člankom 11. Kolektivnog ugovora Poslodavac je preuzeo obvezu izrade programa zbrinjavanja viška radnika o kojem se mora savjetovati sa Radničkim vijećem.

Najavom nove sistematizacije od strane Poslodavca sve je češći strah kako kod članova Hrvatskog sindikata šumarstva, tako i kod ostalih radnika Hrvatskih šuma d.o.o. da će voditelji Uprava odlučivati tko će biti višak    kako su ovih dana bez kriterija odlučivali o premještaju.

Međutim, tu je opet Kolektivni ugovor članak 12. koji kaže:

Pri izradi programa zbrinjavanja viška radnika na temelju kojega prestaje potreba za radom  pojedinih radnika, uzimaju se u obzir kriteriji koji će se izraditi posebno za svaki program  zbrinjavanja viška radnika, pri čemu se kriteriji donose uz sudjelovanje Sindikata.

Ukoliko Poslodavac i Sindikat u roku 10 dana od dana dostavljanja Poslodavca  Sindikatu prijedloga kriterija ne postignu sporazum, Poslodavac ima pravo kriterije utvrditi samostalno sukladno zakonskim propisima.   Trajanje radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika, čl.115. st. 2. ZOR

Nakon iznijetog da li se još uvijek netko pita zašto biti članom Hrvatskog sindikata šumarstva,  Sindikata koji je jedini reprezentativan za kolektivno pregovaranje u Hrvatskim šumama d.o.o.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top