2. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

U lovačkoj kući Krušak na području šumarije Velike Gorice 04. 09. 2014. godine održana je druga sjednica Glavnog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva.

Sjednici su pored članova Glavnog odbora HSŠ prisustvovali Marina Slatina dipl.iur. predsjednica Statutarne komisije HSŠ, mr.sc. Vesna Uršić Podnar dipl.oec. predsjednica Nadzornog odbora HSŠ,   mr.sc. Željka Šikić dipl.inž.šum. predsjednica Glavnog radničkog vijeća HŠ d.o.o. i  Franc Žalac povjerenik Šumarije Ivanska UŠP Bjelovar.

Nakon prihvaćanja   Zapisnika sa 1. sjednice predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva je podnio izvješće o održanom sastanku sa Upravom Hrvatskih šuma i sa ministrom poljoprivrede.

Na sjednici se ponovno vodila rasprava o čl. 74. Kolektivnog ugovora u kojem su se strane potpisnice Kolektivnog ugovora obvezale sklopiti Dodatak Kolektivnom ugovoru u kojem će se pravo na dodatak na plaću za rad na terenu utvrditi u bodovima po danu zavisno o vremenu provedenom na radu na terenu.

Nakon rasprave zaključeno je da se pregovori sa Upravom u svezi tog pitanja nastave, a kada Uprava HŠ d.o.o. predloži visinu bodova za rad na terenu sazvati će se sjednica Glavnog odbora, na kojoj će se donijeti odluka.

Glavni odbor je donio odluku o održavanju 10. Sportskih susreta HSŠ od 18.06. – 21. 06. 2015. godine u Umagu.

Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva je podnio izvješće o provedenoj akciji prikupljanja pomoći za nastradale u poplavama u istočnoj Slavoniji.

Sindikalne podružnice su ukupno uplatile na žiro-račun HSŠ 152.299,92 kn.

Isto tako u pojedinim podružnicama se sakupljao dobrovoljni prilog od radnika, te je na taj način sakupljeno 67.500,00 kn. Pojedinačnim uplatama radnika sakupljeno je 650,00 kn.

Sindikalno povjereništvo UŠP Zagreb je članovima HSŠ nastradalim u poplavama direktno uplatilo 11.500,00 kn.

Donijeta je odluka da će se prikupljena sredstva od podružnica podijeliti članovima HSŠ, a sredstva prikupljena od radnika  Hrvatskih šuma d.o.o. podijelit će se svim nastradalim radnicima Hrvatskih šuma d.o.o.

Na sjednici je također prema Pravilniku o dodjeli pomoći  članovima Hrvatskog sindikata šumarstva dodijeljeno ukupno 18.000,00 kn pomoći.

Pod točkom razno je dogovoreno da glavni sindikalni povjerenici potaknu predsjednike Radničkih vijeća svojih Uprava da provedu izbore za povjerenike zaštite na radu.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top