ODRŽANA 1. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

U lovačkoj kući Krušak  na području  Šumarije Velike Gorice 17. lipnja 2014. godine održana je prva sjednica Glavnog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva.

Pored članova Glavnog odbora sjednici su prisustvovale članice Statutarne komisije i Nadzornog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva, te predsjednica Glavnog radničkog vijeća  Hrvatskih šuma d.o.o. Željka Šikić.

Članovi Glavnog odbora su usvojili Poslovnik o radu Glavnog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva.

Na sjednici se vodila rasprava o čl. 74. Kolektivnog ugovora (Dodatak na plaću za rad na terenu).

Istim je utvrđeno da se strane potpisnice Kolektivnog ugovora obvezuju do 31. ožujka 2014. godine sklopiti Dodatak Kolektivnom ugovoru u kojem će se pravo na dodatak na plaću za rad na terenu utvrditi u bodovima po danu zavisno o vremenu provedenom na radu na terenu.

Potpisnici Kolektivnog ugovora se nisu uspjeli dogovoriti, te je rok prolongiran do 30. lipnja 2014. god., a Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. se obvezala napraviti analizu dodatka na plaću za rad na terenu.

O istoj analizi Glavni odbor je raspravljao na svojoj sjednici, te je donio zaključak da se ne prihvaća prijedlog Uprave Hrvatskih šuma d.o.o., već da se dodatak za plaću za rad na terenu obračunava kao i do sada.

Glavni odbor  je prihvatio izvješće Nadzornog odbora o poslovanju Hrvatskog sindikata šumarstva u 2013. god., te je donio plan prihoda i rashoda za 2014. god.

Pokrenuta je inicijativa za izmjenu Pravilnika o financiranju i financijsko materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica.

Za izradu prijedloga  navedenog Pravilnika imenovana je radna skupina od 7 članova. .

Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva je upoznao članove Glavnog odbora o akciji prikupljanja pomoći za nastradale u poplavama u istočnoj Slavoniji.

Do 17. lipnja 2014. god. podružnice Hrvatskog sindikata šumarstva su na žiro račun Hrvatskog sindikata šumarstva uplatile 141.169,00 kn.

Budući akcija još traje, zaključeno je da će se ta sredstva nastradalim članovima Hrvatskog sindikata šumarstva dodijeliti na slijedećoj sjednici Glavnog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva.

Na sjednici je prema Pravilniku o dodjeli pomoći članovima Hrvatskog sindikata šumarstva dodijeljeno ukupno 139.000,00 kn pomoći, a od toga 115.000,00 kn za 18 članova Hrvatskog sindikata šumarstva iz Šumarije Gunja za poplave, te 5 članovima iz Šumarije Strošinci.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top