7. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA

07. siječnja 2014. god. održana je 7. sjednica Pregovaračkih odbora Hrvatskog sindikata šumarstva i Hrvatskih šuma d.o.o., a u svezi sklapanja novog Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma d.o.o.
Nakon usvajanja zapisnika sa 6. sjednice, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. je rekao da će Uprava Hrvatskih šuma d.o.o., budući je istekom otkaznog roka (03. siječanj 2014.)  prestao važiti Kolektivni ugovor izmijeniti akte u dijelu plaća i materijalnih prava kojim bi se premostio period do potpisa novog Kolektivnog ugovora.
Budući za izmjene akata treba vremena Domagoj Rebić dipl.iur. je predložio da potpišemo Sporazum kojim bi se Kolektivni ugovor u dijelu plaća i materijalnih prava primjenjivao do potpisa novog Kolektivnog ugovora, a ne duže od 01. veljače 2014. god. Da li prihvaća ovakav prijedlog Uprava će odgovoriti do 08. siječnja 2014. god. do 11,00 sati.
Nakon toga, počeli su pregovori.
Usuglašen je članak 83. dosadašnjeg Kolektivnog ugovora -  NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA DOLAZAK NA POSAO I S POSLA na način da ostaje nepromijenjen.
Također je usuglašen članak 89. – PRAVO NA SOLIDARNU POMOĆ.
Ponovno nije usuglašen članak 96., koji regulira isplatu prigodnog novčanog dodatka za blagdan Usrks i Božić.
Slijedeća sjednica je zakazana za 13. siječnja 2014. god.

 

 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top