6. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA

 

 

 19. 12. 2013. god. održana je 6. sjednica Pregovaračkih odbora Hrvatskog sindikata šumarstva i Hrvatskih šuma d.o.o., a u svezi sklapanja novog Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma d.o.o.

Nakon usvajanja zapisnika sa 5. sjednice nastavljeni su pregovori.

Na 5. sjednici Poslodavac je predložio  da se naknada za rad na terenu pretoči u bodove i preuzeo obvezu da će za 6. sjednicu pripremiti koliko je to bodova za svako radno mjesto a koje ostvaruje pravo na tu naknadu.

Budući Poslodavac to nije pripremio članak nije usuglašen .

Usuglašene su jubilarne nagrade, ostaju kao i do sada, te također dar za djecu.

Članak 96., koji regulira isplatu prigodnog novčanog dodatka za blagdan Božić i Uskrs nije usuglašen.

U poglavlju restrukturiranje Hrvatskih šuma d.o.o. usuglašeni su svi članci.

Iako je Poslodavac predlagao da se brišu članci 100. i 101. oni ostaju.

Pregovori se nastavljaju 07. 01. 2014. godine.

 

 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top