5. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA

16. 12. 2013. god. održana je peta sjednica  Pregovaračkih odbora Hrvatskog sindikata šumarstva i Hrvatskih šuma d.o.o., a u svezi sklapanja novog Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma d.o.o.

Nakon usvajanja zapisnika sa 4. sjednice nastavljeni su pregovori. Ponovno se raspravljalo o neusaglašenim člancima sa 4. sjednice.

Nakon rasprave niti ovaj put nisu usuglašeni članci 65. i 66. važećeg Kolektivnog ugovora. Članak 23.  koji regulira prekovremeni rad je usuglašen.

Članak 79.  koji regulira naknadu plaće za rad na terenu nije usuglašen. Poslodavac je predložio da se dnevna naknada plaće pretvori u bodove. Za slijedeću sjednicu Poslodavac će pripremiti izračun koliko je to bodova za ona radna mjesta koja ostvaruju tu naknadu.

Članak 80. i 81. su usuglašeni, ostali nepromijenjeni.

Članak 82., koji regulira naknadu troškova prijevoza na posao i s posla nije usuglašen.

Slijedeća sjednica Pregovaračkih odbora je zakazana za 19. 12. 2013. god. u 13,30 sati.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top