4. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA

28. 11. 2013. godine održana je četvrta sjednica Pregovaračkih odbora Hrvatskog sindikata šumarstva i Hrvatskih šuma d.o.o., a u svezi sklapanja novog Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma d.o.o.

Nakon usvajanja  Zapisnika sa 3. sjednice nastavljeni su  pregovori.

Predsjednik Pregovaračkog odbora Hrvatskih šuma d.o.o. Ivan Pavelić je u  uvodu rekao da na  4. sjednici, budući im je bitno, žele razgovarati o slijedećem:

-         Kolektivni ugovor uskladiti sa zakonom;

-         Sindikati ne mogu upravljati poduzećem da mogu imati samo savjetodavnu ulogu;

-         Broju dana godišnjeg odmora;

-         Materijalnim pravima radnika.

Pregovarački odbori su otvorili pitanje dodatka na plaću  (čl. 61.) – 4,00 kn po satu provedenom na radu (2. stavak članak 61).

Poslodavac je ranije predložio brisanje  tog stavka. Budući Pregovarački odbor Hrvatskog sindikata šumarstva to ne prihvaća Poslodavac je izašao sa novim prijedlogom da se dodatak od 4,00 kn po satu svakom radniku pretvori u bodove.

Za slijedeću sjednicu računovodstveni odjel Hrvatskih šuma d.o.o. će na temelju dosadašnjih isplata po tom članku izračunati  koliko je to bodova po svakom radniku.

Rasprava se vodila i o  65. 66. i 67.  Kolektivnog ugovora. Nisu usuglašeni.

Slijedeća sjednica je zakazana za 09. 12. 2013. god. u 10,00 sati.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top