MIRENJE NIJE USPJELO

Nakon dva održana sastanka Mirovnog vijeća radi provođenja postupka mirenja u kolektivnom radnom sporu nastalom između Hrvatskih šuma d.o.o. i  Hrvatskog sindikata šumarstva mirenje je završilo neuspješno.
Poslodavac je pokrenuo mirenje  za  čak 28 članaka Kolektivnog ugovora, s tim da je za istaknuti da 17 članaka Pregovarački odbori nisu niti započeli pregovore.
Već na članku 9. Kolektivnog ugovora se zaključilo da mirenje nije uspjelo.
Cilj ove Uprave je da smanji obujam poslova koje sada obavljaju radnici Hrvatskih šuma d.o.o. tako da poslove sječe i izrade drvnih sortimenata Hrvatske šume d.o.o. ubuduće rade sa 30% svojih radnika (trenutno isti rade oko 56%), poslove privlačenja iz šume 30% (trenutno rade oko 40%), te prijevoza na način da samo 10% rade radnici Hrvatskih šuma (trenutno rade oko 14%).
Svrha odredbe predmetnog članka je spriječiti eventualnu namjeru Poslodavca da ustupanjem poslova drugim  pravnim i fizičkim osobama proizvede  umjetni višak radnika, te da s tim u vezi krene u otpuštanje tih radnika.
Inzistiranjem od strane Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. na ukidanju 1. stavka članka 9., odnosno njegovim redefiniranjem kojim bi se izgubila njegova stvarna svrha, Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. želi poslove prebacivati privatnicima, u kojem slučaju bi se neminovno smanjio opseg posla, a što bi posljedično značilo nužnost smanjenja broja radnika.
Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. već godinu dana  priča o restrukturiranju Hrvatskih šuma d.o.o., a Sindikatima do danas nije dostavila plan restrukturiranja, a što je obavezna po članku 99. Kolektivnog ugovora.
U postupku mirenja Uprava nije iznijela niti jedan relevantan podatak koji bi ukazao na potrebu takvog restrukturiranja Društva, a niti je predočila niti jedan podatak iz kojeg bi bilo razvidno kako bi prebacivanje poslova na fizičke i pravne osobe smanjilo cijenu rada ili povećalo kvalitetu.
Cilj Uprave očito je dovesti radnike u situaciju da njihovim otpuštanjem budu u poziciji rada kod privatnika, na istim poslovima na kojima su radili u Hrvatskim šumama d.o.o., uz znatno manju plaću, lošije uvjete rada, rad na crno i sl.
Hrvatski sindikat šumarstva nije protiv poticanja privatnog poduzetništva, međutim, smatramo da isto ne smije biti nauštrb radnika Hrvatskih šuma d.o.o.
Pravo je Poslodavca u cilju što uspješnijeg i racionalnijeg poslovanja spajati  odjele, službe, šumarije, pa i Uprave podružnica što bi neminovno dovelo do viška radnika, ali svoju osnovnu djelatnost (sječu i izradu) davati privatnicima, a svoje radnike otpuštati je nedopustivo.
Na žalost Poslodavci u Hrvatskoj   restrukturiranje su shvatili  kao otpuštanje radnika.
Da li je u Hrvatskim šumama d.o.o. na pomolu restrukturiranje na hrvatski način.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top