SURADNJA HSŠ I BWI

Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz dipl.inž.šum. i predsjednik Skupštine Hrvatskog sindikata šumarstva Josip Stojanović prisustvovali su od 10. do 11. listopada 2012. god. na seminaru koji se u organizaciji BWI održao u Budvi u Crnoj Gori.
Seminar  se održao na temu „Sindikati građevinarstva, drveta i šumarstva u borbi za radnička prava“.
Posebno se razgovaralo o socijalnom dijalogu u jugoistočnoj Europi.
Istaknuti su slijedeći problemi sa kojima se susreću Sindikati u regiji:
1.nastavljen trend otpuštanja radnika, te time i gubitak članstva sindikata;
2.smanjenje prava u Zakonima o radu i Kolektivnim ugovorima;
3.povećanje broja smrtnih slučajeva i povreda na radu;
4.bezperspektivnost  radnika na burzi rada, nepostojanje programa prekvalifikacije.
Zaključak seminara je da je u ovim vremenima gospodarske krize radnicima potreban sindikat da zastupa njihove interese i zaštiti sva prava.
Bez visokog stupnja sindikalnog članstva teško je razviti socijalni dijalog s poslodavcem, a kako bi stvorili okruženje u kojem bi zahtjevi i želje članstva bili ispunjeni.
Na seminaru je obavljena i posljednja priprema za Europsku konferenciju BWI-a koja će se održati od 23. – 26. 10. 2012. god. u Varšavi, a na kojoj će sudjelovati i predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz dipl.inž.šum.
Sve troškove (prijevoz i smještaj) je snosila Fondacija Friedrich Ebert Stiftung, koja se bavi socijalnim dijalogom, a sa kojom BWI već duže godina surađuje.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top