SASTANAK SA UPRAVOM HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

U uredu predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. je 05. srpnja 2012. god. održan sastanak Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. i Sindikata potpisnika Kolektivnog ugovora. Od strane Uprave sastanku su prisustvovali mr.sc. Ivan Pavelić predsjednik Uprave, mr.sc. ,MarijaVekić članica Uprave i Ivan Ištok dipl.inž.šum član Uprave.
Sindikate su predstavljali Željko Kalauz dipl.inž.šum. predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva, Željko Cutvarić predsjednik Sindikata zaposlenih u šumarstvu i Tomislav Užarević dipl.inž.šum. predsjednik Sindikata inženjera i tehničara šumarstva.
Sastanak je bio sa slijedećim dnevnim redom:
1.Restrukturiranje Hrvatskih šuma d.o.o (dogovor oko kriterija u skladu s člankom 13. Kolektivnog ugovora);
2.Razgovor o Pravilniku o plaćama u dijelu koji se odnosi na broj bodova sjekača i broj bodova uzgojnih radnika;
3.Razno.
Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. je predložila Sindikatima da se sklopi Sporazum između Poslodavca i Sindikata, s kojim će se Sindikati obvezati na izradu kriterija u roku 45 dana od dana kada Poslodavac izradi i dostavi Sindikatima program zbrinjavanja viška radnika i to posebno za svaki program. Ukoliko Sindikati ne izvrše svoju obvezu u definiranom roku, tada se primjenjuju zakonski kriteriji.
Željko Kalauz dipl.inž.šum. predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva iznenađen takvim prijedlogom Uprave je upozorio da bi se uopće došlo do programa zbrinjavanja viška radnika moraju se prethodno provesti slijedeće aktivnosti:
1.Donijeti nova organizacija;
2.Prema ZOR-u čl. 149. prijedlog nove organizacije se mora poslati RV na savjetovanje;
3.Na temelju nove organizacije mora se napraviti nova sistematizacija itd., itd, još nekoliko aktivnosti se mora napraviti da bi se došlo do programa zbrinjavanja viška.
Budući Sindikati nisu prihvatili prijedlog Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. zaključeno je da će Uprava Sindikatima do 06. 07. 2012. god. do 10,00 sati dostaviti  novi prijedlog, na koji bi se Sindikati trebali očitovati do 10.07. 2012.
Pod točkom 2. predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. je iznio da je mala razlika u plaći između šumskog radnika sjekača i šumskog radnika na uzgoju, te je predložio da se za rad na sjeći poveća start (nije rečeno koliko), a neki poslovi na uzgoju da se smanje na 1800 bodova.
Sindikati se nisu složili sa prijedlogom Uprave i protiv su zadiranja u Pravilnik o plaćama u dijelu cjenika radova.
Podsjetili su Upravu Hrvatskih šuma d.o.o. da poslove na uzgoju uglavnom rade invalidi rada, te radnici koji imaju zabranu rada s motornom pilom. Ti radnici unatoč svojoj invalidnosti, odnosno ograničenjima radne sposobnosti, te poslove obavljaju u izuzeto teškim uvjetima.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top