RESTRUKTURIRANJE

U uredu predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. 15. 06. 2012. god. je održan sastanak socijalnih partnera, a na temu RESTRUKTURIRANJE HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.
Od strane Hrvatskih šuma d.o.o. sastanku su prisustvovali Ivan Pavelić predsjednik Uprave, Marija Vekić, članica Uprave i Ivan Ištok član Uprave, Sindikate su predstavljali predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva  Željko Kalauz, predsjednik Sindikata zaposlenih u šumarstvu Željko Cutvarić i predsjednik Sindikata inženjera i tehničara šumarstva Tomislav Užarević.
Jedan od zaključaka prošlog sastanka (31.05.2012.god.) je da će Sindikati na svojim tijelima raspraviti o prijedlogu Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. da se za izradu programa zbrinjavanja viška radnika uzmu kriteriji kako ih je definirao prošli Kolektivni ugovor (Kolektivni ugovor, od 07. prosinca 2006.god.) Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz je iznio zaključak sa 26. sjednice Glavnog odbora Hrvatskog sindikata šumarstva održane 12. 06. 2012. god. Važećim Kolektivnim ugovorom čl. 12. i 13. nedvojbeno je utvrđen postupak utvrđivanja viška radnika. Hrvatski sindikat šumarstva je suglasan da se kriteriji utvrde u skladu s čl 13. Kolektivnog ugovora i to posebno za svaki pojedinačni program zbrinjavanja viška radnika koji će biti donesen u skladu s čl. 12. Kolektivnog ugovora.
Hrvatski sindikat šumarstva ponovno nije pristao na utvrđivanje kriterija za otpuštanje prije utvrđivanja organizacije i sistematizacije. I ostala dva Sindikata isto tako nisu pristala da se prvo definiraju kriteriji.
Predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. je optužio Sindikate da dovode u pitanje opstojnost Hrvatskih šuma d.o.o. (kao da Sindikati donose poslovne odluke koje utječu na rezultat Hrvatskih šuma d.o.o.).
Budući se Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. boji da će Sindikati kočiti restrukturiranje, jer prema čl. 13. Kolektivnog ugovora kriteriji će se donijeti uz suglasnost Sindikata. Željko Kalauz je predložio da se potpiše Sporazum kojim će se utvrditi da će se nakon donošenja sistematizacije  i utvrđivanja eventualnog viška radnika u roku 45 dana donijeti kriteriji. Ni to predsjednik Uprave nije prihvatio, te je postavio pitanje, što ako Sindikati i nakon potpisivanja Sporazuma ne daju kriterije.
Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz je predložio da se uzmu kriteriji iz ZOR čl. 107. (trajanje radnog odnosa, starost, invalidnost, obveze uzdržavanja koje terete radnika). S obzirom da u Hrvatskim šumama trenutno nema ocjenjivanja radnika, ranije predloženi kriterij ocjenjivanja Hrvatski sindikat šumarstva ne može prihvatiti.
Postavlja se pitanje na temelju kojeg razdoblja proteklog rada će se raditi ocjenjivanje, tko će odrediti kriterije za ocjenjivanje ili će to biti maska i forma za rješavanje onih koje novi šef (direktor sektora) ne želi, a to može uzrokovati niz sudskih sporova koje će u konačnici platiti Hrvatske šuma d.o.o.
Bio je to četvrti sastanak na temu restrukturiranja Hrvatskih šuma d.o.o. Socijalni partneri su i dalje na početnim pozicijama. Sindikati očekuju poziv za slijedeći sastanak.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top