SASTANAK SA UPRAVOM HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

18. travnja 2012. godine u Uredu Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. je održan sastanak Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. i predstavnika Sindikata potpisnika Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma d.o.o.
Od strane Uprave sastanku su prisustvovali mr.sc. Ivan Pavelić predsjednik Uprave, mr.sc. Marija Vekić članica Uprave i Ivan Ištok dipl.inž.šum. član Uprave, od strane Sindikata Željko Kalauz dipl.inž.šum. predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva, Željko Cutvarić predsjednik Sindikata zaposlenih u šumarstvu Bjelovar i Tomislav Užarević predsjednik Sindikata inženjera i tehničara šumarstva.
Predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. je upoznao predstavnike Sindikata da je plan Uprave Društva je da se restrukturiranje Hrvatskih šuma d.o.o.  provede u dvije faze i to na način da se prvo provede restrukturiranje Direkcije, a nakon toga UŠP.
Uprava predlaže da se prvo dogovore kriteriji za otpuštanje u slučaju viška radnika u Direkciji. Nakon utvrđivanja kriterija napravio bi se prijedlog organizacijske strukture Direkcije na način da bi potencijalni direktori pojedinih organizacijskih cjelina predložili sistematizaciju radnih mjesta. O prijedlozima direktora organizacijske cjeline odlučila bi Uprava Društva, uz savjetovanje i razgovore sa Sindikatima.
Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva Željko Kalauz dipl.inž.šum. istaknuo je da se dostavljeni dopis Uprave šuma ne može smatrati planom restrukturiranja, a osim toga isti je Sindikatima dostavljen prije nepuna dva dana. Isto tako ne pristaje na prijedlog Uprave da se prvo utvrđuju kriteriji za otpuštanje eventualnog viška radnika, već je prvo potrebno utvrditi sistematizaciju radnih mjesta koja će utvrditi eventualni višak, a tek onda pri izradi programa zbrinjavanja utvrditi kriterije. Također je protiv da se restrukturiranje, pa tako i utvrđivanje eventualnih viškova radi parcijalno, odnosno posebno za Direkciju, a posebno za podružnice, već je mišljenja da se  restrukturiranje treba provesti jedinstveno za cijele Hrvatske šume d.o.o.

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top